Protokół nr 7/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.7.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia: 10:19
 
Temat:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie Komisji; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił dane ogólne budżetu Miasta w 2015 roku po dokonanych zmianach w trakcie roku:
 • dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości 31.817.430,39 zł, tj. 99.91 proc. planu; dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 275.586,80 zł, tj. 93,70 proc. planu,
 • wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości 32.263.303,14 zł, tj. 95,52 proc. planu; wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.578.620,46 zł, tj. 93,12 proc. planu,
 • przychody Miasta wyniosły 5.899.213,82 zł, w tym:
            - emisja obligacji komunalnych 2.900.000 zł,
            - wolne środki pieniężne pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek- 2.999.213,82 zł,
 • rozchody- Miasto spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.367.000 zł,
 • deficyt wyniósł 445.872,75 zł i był o 1.487.127,25 zł niższy od planowanego. Deficyt został sfinansowany wolnymi środkami pieniężnymi z lat ubiegłych,
 • dokonano kradzieży z rachunku bankowego Miasta kwoty 60.000 zł,
 • zadłużenie Miasta wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosło 13.283.250 zł, z tego:
            - kredyty długoterminowe - 1.861.250 zł,
            - obligacje komunalne - 11.422.000 zł,
 • łączna kwota rat pożyczek i kredytów od zaciągniętego długu oraz odsetek wyniosła 2.728.328,28 zł, co stanowi 8,57 proc. dochodów ogółem,
 • dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta w roku 2015 wyniósł 17,38 proc.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za  2015 rok.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, ile Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie w roku 2015 wydał Kart Dużej Rodziny.
 
Radna Małgorzata Szczotka poprosiła o zweryfikowanie w dziale 750 Administracja publiczna liczby posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, ile metrów kwadratowych powierzchni ma pusty lokal mieszkalny przy ulicy Podleśnej 4.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zapytał, ile na terenie Miasta pozostało wyrobów zawierających azbest.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, dlaczego pomieszczenie garażowe przy ulicy Przecznica 15 oraz pomieszczenia gospodarcze przy ulicy Poznańskiej 26 są puste.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy wystąpiły przypadki nieprzyznania mieszkania socjalnego rodzinie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zobowiązał się odpowiedzieć na powyższe pytania na kolejnym posiedzeniu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 13 kwietnia 2016 r., na godzinę 8:00.
 
O godz. 10:19 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 

 
/-/ Monika Barczak
     protokolant