Protokół nr 8/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.8.16
 
Godz. rozpoczęcia:    8:00
Godz. zakończenia:    10:10
 
Tematy:
  1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że rozliczenie dotacji dwóch zadań (tj. LAS PUSZCZYKOWO 2014 i Organizacja wymiany w ramach Miast Partnerskich dla różnych grup wiekowych) wymaga jeszcze pewnych uzupełnień ze strony organizacji.
 
Radni przystąpili do kontroli dokumentacji rozliczania dotacji na następujące zadania:
  • Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla seniorów - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (radny Łukasz Grzonka),
  • Zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców z gimnazjum - Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo (radny Ryszard Teuschner),
  • LAS PUSZCZYKOWO 2015 - KP LAS Puszczykowo (radna Dorota Łuczak-Dydowicz),
  • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla mieszkańców Puszczykowa - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie (radna Małgorzata Szczotka),
  • Organizacja wymiany w ramach Miast Partnerskich dla różnych grup wiekowych - Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron (radny Władysław Hetman).
 
O godz. 9:12 posiedzenie opuścił radny Łukasz Grzonka (obecnych 4 radnych).
 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 20 kwietnia br. godz. 8:00.  
 
O godz. 10:10 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant