Protokół nr 9/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.9.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    8:00
Godz. zakończenia:    10:08
 
Temat:
  1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych (obecnych 4 radnych; chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za 2015 rok.
Komisja kontynuowała przegląd kontrolowanej dokumentacji.
 
O godz. 8:12 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).
 
Pani Natalia Terka z Referatu Księgowości i Podatków wyjaśniła wątpliwości radnych dotyczące kontrolowanej dokumentacji.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 27 kwietnia br. godz. 8:00. 
 
O godz. 10:08 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant