2017

Protokół nr 21/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.21.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia: 10:35
 
Tematy:
 1. Podsumowanie działalności Komisji w 2017 roku.
 2. Propozycje do planu pracy na 2018 rok.
 3. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Podsumowanie działalności Komisji w 2017 roku.
Komisja sporządziła oraz jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 2. Propozycje do planu pracy na 2018 rok.
Komisja podjęła decyzję o skontrolowaniu następujących inwestycji w 2018 roku:
1. „Modernizacja ul. Granicznej",
2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2".
 
Komisja sporządziła i jednogłośnie zaakceptowała plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2018. Plan stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 3. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
- radny Władysław Hetman - segregator X,
- radna Małgorzata Szczotka - segregator IX (od nr 1647 do nr 1752),
- radny Łukasz Grzonka - segregator IX (od nr 1539 do nr 1646),
- radna Dorota Łuczak-Dydowicz - segregator VIII (od nr 1340 do nr 1405),
- radny Ryszard Teuschner - segregator VIII (od nr 1406 do nr 1538).
 
Radni sformułowali pytania dotyczące kontrolowanych faktur.
 
O godzinie 10:20 posiedzenie komisji opuściła radna Małgorzata Szczotka oraz radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 3 radnych).
 
O godz. 10:35 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 20/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 22 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.20.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 8:41
Godz. zakończenia: 10:35
 
Tematy:
 1. Kontrola rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosy, „przeciw" - 0,  „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 13 grudnia br. godz. 8:30.
 
O godz. 10:35 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 19/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 11 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.1.19.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:35
Godz. zakończenia:    9:55
 
Temat:                                       
 1. Kontrola rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
 
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
Komisja kontynuowała sprawdzanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku:
 • Obóz harcerski - ZHP (radna Małgorzata Szczotka);
 • Polsko-francuskie zaślubiny - Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron (radny Ryszard Teuschner);
 • Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach okolicznościowych - Puszczykowskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Senior" (radna Dorota Łuczak-Dydowicz);
 • Festiwal Akademii gitary - gitarowy maraton w całej Wielkopolsce - Stowarzyszenie Wielkopolan Bona Fide (radny Władysław Hetman);
 • Organizacja letniego zgrupowania sportowego dla dzieci i młodzieży - Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia (radny Łukasz Grzonka).
 
Członkowie komisji sformułowali pytania do kontrolowanych dokumentacji.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 18 października br. o godz. 8:30.
 
O godz. 9:55 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 18/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 4 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.18.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:35
Godz. zakończenia:    10:30
 
Temat:                                       
 1. Kontrola rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
 2. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 4 radnych; chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
Komisja przystąpiła do sprawdzania dokumentacji dotyczącej rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku:
 • Obóz harcerski - ZHP (radna Małgorzata Szczotka);
 • Polsko-francuskie zaślubiny - Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron (radny Ryszard Teuschner);
 • Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach okolicznościowych - Puszczykowskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Senior" (radna Dorota Łuczak-Dydowicz);
 • Festiwal Akademii gitary - gitarowy maraton w całej Wielkopolsce - Stowarzyszenie Wielkopolan Bona Fide (radny Władysław Hetman);
 • Organizacja letniego zgrupowania sportowego dla dzieci i młodzieży - Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia (radny Łukasz Grzonka).
O godz. 9:20 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).
 
Ad 2.   Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Skarbnik Piotr Łoździn oraz wiceburmistrz Władysław Ślisiński udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego, sformułowane podczas poprzednich posiedzeń.
 
O godz. 10:10 posiedzenie opuściła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 4 radnych).
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 11 października br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:30 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 17/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.17.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:40
Godz. zakończenia:    10:50
 
Temat:                                     
 1.  Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2.  Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 4 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
- radny Władysław Hetman              - segregator VII
- radna Małgorzata Szczotka           - segregator VI
- radna Dorota Łuczak-Dydowicz     - segregator V  (kontynuacja)
- radny Ryszard Teuschner               - segregator III (kontynuacja)
 
Radni sformułowali pytania dotyczące kontrolowanych faktur.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 4 października br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:50 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Protokół nr 16/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 13 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.16.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:50
 
Temat:                                       
 1.  Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2.  Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
- radny Władysław Hetman             - segregator II
- radna Małgorzata Szczotka           - segregator I
- radna Dorota Łuczak-Dydowicz     - segregator IV
- radny Ryszard Teuschner              - segregator III
- radny Łukasz Grzonka                   - segregator V
 
Radni sformułowali pytania dotyczące kontrolowanych faktur.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 20 września br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:50 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 

protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 15/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 6 września 2017 r. na ulicy Niwka Stara oraz w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie


OB.0012.1.15.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:30
 
Temat:                                       
Kontrola inwestycji pn.: Budowa ul. Niwka Stara - wizja lokalna.
 
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 4 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja spotkała się na ul. Niwka Stara, gdzie dokonała wizji lokalnej.
 
Od godz. 9:20 komisja obradowała w Urzędzie Miejskim, gdzie przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. Budowa ul. Niwka Stara.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. Budowa ul. Niwka Stara.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 0,  „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny z kontroli inwestycji pn. Budowa ul. Niwka Stara został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 13 września br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:30 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 14/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 16 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

 
OB.0012.1.14.2017
 
Godz. rozpoczęcia:       8:35
Godz. zakończenia:    10:15
 
Temat:                                       
1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa ul. Niwka Stara.
 
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 4 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa ul. Niwka Stara.
Komisja przystąpiła do kontroli dokumentacji inwestycji pn.: Budowa ul. Niwka Stara.
 
Przewodniczący Władysław Hetman zapytał o brak dziennika budowy ulicy (w dokumentacji jest dziennik budowy kanalizacji deszczowej).
Pan Przemysław Musiał z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych poinformował, że ulica była budowana na zgłoszenie, a w takich przypadkach prowadzenie dziennika budowy nie jest wymagane.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że:
- wycięte zostały trzy drzewa, zamiast 16 przewidzianych w projekcie do wycinki (uniknięto wycinki większej liczby drzew poprzez przesunięcie osi jezdni),
- zaszła konieczność wykonania mocniejszej podbudowy jezdni z powodu jeżdżących ulicą ciężkich samochodów dostawczych.
 
Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie umowy z projektantem budowy ulicy.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 6 września br. o godz. 8:30 (spotkanie rozpocznie się od wizji lokalnej na ul. Niwka Stara).
 
O godz. 10:15 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 13/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

 
OB.0012.1.13.2017
 
Godz. rozpoczęcia:       8:30
Godz. zakończenia:    10:20
 
Temat:                                       
 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa ul. Niwka Stara.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa ul. Niwka Stara.
Komisja przystąpiła do kontroli dokumentacji inwestycji pn.: Budowa ul. Niwka Stara.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 16 sierpnia br. o godz. 8:30.
 
 
O godz. 10:20 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.

protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 12/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

 
OB.0012.1.12.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:05
Godz. zakończenia:    9:50
 
Temat:                                        
 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa parkingu przy ul. Podgórnej - przygotowanie protokołu pokontrolnego.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa parkingu przy u. Podgórnej - przygotowanie protokołu pokontrolnego.
Komisja otrzymała pisemne odpowiedzi na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu (ww. odpowiedzi stanowią załącznik do niniejszego protokołu) .
 
Na pytania komisji odpowiedzi udzielali: wiceburmistrz Władysław Ślisiński i kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Ewa Rybacka.
 
Komisja przystąpiła do sporządzenia protokołu pokontrolnego.
 
Radny Łukasz Grzonka zapowiedział, że musi opuścić posiedzenie, ale podpisze protokół pokontrolny w terminie późniejszym.
O godz. 8:53 radny Łukasz Grzonka opuścił posiedzenie (obecnych 4 radnych).
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. Budowa parkingu przy ul. Podgórnej.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 0,  „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny z kontroli inwestycji pn. Budowa parkingu przy ul. Podgórnej został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 9 sierpnia br. godz. 8:30 (kontrola inwestycji pn. Budowa ul. Niwka Stara).
 
O godz. 9:50 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokołowała:
 /-/ Agnieszka Głowcka-Bartkowiak

Protokół nr 11/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.11.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:05
Godz. zakończenia:    8:50
 
Temat:                                        
 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa parkingu przy ul. Podgórnej.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa parkingu przy ul. Podgórnej.
Radna Małgorzata Szczotka zapytała o całkowity koszt projektu. Radna zwróciła uwagę, że z protokołu odbioru robót nie wynika, czy spotkanie odbyło się również w miejscu inwestycji (czy tylko w urzędzie).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odbiór robót zawsze odbywa się w miejscu danej inwestycji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że koszt projektu wyniósł 9840 zł.
 
Radna Małgorzata Szczotka zwróciła uwagę, że harmonogram prac nie jest zgodny z kolejnością robót zapisaną w części opisowej.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała z czego wynikała konieczność zmian w trakcie budowy (korekta geometrii nawierzchni parkingu, korekta przebiegu kolektora deszczowego) i czy te zmiany spowodowały opóźnienia lub zwiększenie kosztów.
 
Radny Łukasz Grzonka zwrócił uwagę, że w specyfikacji technicznej w wykazie aktów prawnych, niektóre ustawy mają nieaktualne publikatory tekstów jednolitych.
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącego Władysława Hetmana, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że kosztorys inwestorski obejmował zarówno kosztorys dot. budowy parkingu, jak i kanalizacji.   
 
O godz. 8:35 posiedzenie opuścił radny Łukasz Grzonka (obecnych 4 radnych).
 
O godz. 8:50 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Protokół nr 10/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.1.10.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 8:10
Godz. zakończenia: 9:48
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn.  Budowa parkingu przy ul. Podgórnej.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 3 radnych (chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki oraz radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.  Budowa parkingu przy ul. Podgórnej.
Komisja rozpoczęła kontrolę dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. Budowa parkingu przy ul. Podgórnej.
 
O godzinie 8:22 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 4 radnych).
 
O godzinie 8:41 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 5 radnych).
 
O godzinie 9:27 radna Dorota Łuczak-Dydowicz opuściła posiedzenie komisji (obecnych 4 radnych).
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 21 czerwca br. godz. 8:00.
 
O godz. 9:48  przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 9/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 31 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.9.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:14
Godz. zakończenia:    8:45
 
Temat:                                        
 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego za 2016 rok.
Przewodniczący Władysław Hetman powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
Komisja przystąpiła do przygotowania wniosku absolutoryjnego.  
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem wniosku absolutoryjnego ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok:
Władysław Hetman             - jestem za
Małgorzata Szczotka           - jestem za
Dorota Łuczak-Dydowicz     - jestem za
Łukasz Grzonka                  - jestem za
Ryszard Tesuchner              - jestem za
 
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek absolutoryjny został przyjęty jednogłośnie.
Wniosek absolutoryjny za 2016 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Kolejne posiedzenie odbędzie się 14 czerwca br. o godz. 8:00.
 
O godz. 8:45 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 

Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak 
 

Protokół nr 8/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.8.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 8:17
Godz. zakończenia: 9:00
 
Tematy:
 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok. Omówiono następujące dokumenty:
- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 31 maja br. godz. 8:00.
 
O godz. 9:00  przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 7/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.7.2017
 
Godz. rozpoczęcia:  8:42
Godz. zakończenia: 9:38
 
Tematy:
1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
 
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Lista obecności radnych stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
- dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości 38.287.961,15 zł, tj. 97,72% planu,
- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 853.181,20 zł, tj. 98,71% planu
- wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości 38.716.083,17 zł, tj. 94,43% planu,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.321.383,33 zł, tj. 90,79% planu,
- Miasto spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.761.250 zł,
- w 2016 r. deficyt wyniósł 428.122,02 zł i był o 1.391.877,98 zł niższy od planowanego. Deficyt został sfinansowany wolnymi środkami pieniężnymi z lat ubiegłych. Wpływ na niższe wykonanie deficytu miało m.in. przesunięcie części wydatków na 2017 r., jak również oszczędności w realizacji zaplanowanych wydatków,
- zadłużenie utrzymywane jest na stałym poziomie (w stosunku do dochodów zadłużenie spada),
- nadwyżka operacyjna świadczy o kondycji finansowej Miasta i wskazuje, ile środków można przeznaczyć na inwestycje bez zwiększania zadłużenia,
- łączna kwota rat pożyczek i kredytów od zaciągniętego długu oraz odsetek wyniosła 4.109.275,26 zł, co stanowi 10,73% dochodów ogółem (dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Puszczykowa w roku 2016 wynosił 17,06%),
- ściągalność i egzekucja należności podatkowych jest bardzo wysoka.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej za 2016 rok.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 10 maja, godz. 8:30.
 
O godz. 9:38 przewodniczący Władysław Hetman zamknął posiedzenie Komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 6/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 22 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.1.6.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 8:50
Godz. zakończenia: 9:45
 
Tematy:
1.      Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Skarbnik Piotr Łoździn udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 5 kwietnia br. godz. 8:30.
 
O godz. 9:45  przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 5/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 8 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.1.5.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 8:10
Godz. zakończenia: 9:58
 
Tematy:
1.      Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 3 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 8:18 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 4 radnych).
 
O godzinie 8:20 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 5 radnych)
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego za 2016 rok:
-  segregator VIII           - radny Władysław Hetman,
-  segregator IX              - radna Małgorzata Szczotka,
-  segregator X               - radny Ryszard Teuschner,
-  segregator XI cz. 1     - radny Łukasz Grzonka,
-  segregator XI cz. 2     - radna Dorota Łuczak-Dydowicz.
 
Radna Małgorzata Szczotka oraz przewodniczący Władysław Hetman wspólnie przystąpili do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego za 2016 rok - segregator XII.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącego Władysława Hetmana, że zgodnie z art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu za zeszły rok zostanie przedstawione Radzie Miasta Puszczykowa do 31 marca br.
 
O godzinie 9:13 posiedzenie Komisji opuścili radna Małgorzata Szczotka, radna Dorota Łuczak-Dydowicz oraz radny Łukasz Grzonka (obecnych 2 radnych).
 
O godzinie 9:48 do obradujących dołączyła radna Małgorzata Szczotka (obecnych 3 radnych).
 
Radni przekazali listę pytań do dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego za 2016 rok (lista pytań stanowi załącznik do protokołu).
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Dyskusja w zakresie spraw bieżących nie została podjęta.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 22 marca br. godz. 8:30.
 
O godz. 9:58 przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 4/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 1 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.4.2017
 
Godz. rozpoczęcia:    8:10
Godz. zakończenia:     10:15
 
Tematy:
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Lista obecności radnych stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego za 2016 rok:
-  segregator VIII          - radny Władysław Hetman, 
-  segregator IX             - radna Małgorzata Szczotka,
-  segregator X              - radny Ryszard Teuschner,
-  segregator XI cz. 1     - radny Łukasz Grzonka,
-  segregator XI cz. 2     - radna Dorota Łuczak-Dydowicz.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 8 marca br. godz. 8:00.
 
O godz. 9:20 posiedzenie opuścił radny Łukasz Grzonka (obecnych 4 radnych).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie Komisji dotyczące faktur (na zakup paliwa), które były wystawiane na niewłaściwy NIP.
 
O godz. 10:15 przewodniczący Władysław Hetman zamknął posiedzenie Komisji.

protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 3/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.3.2017
 
Godz. rozpoczęcia:    8:10
Godz. zakończenia:    9:35
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki; obecnych 4 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
Radna Małgorzata Szczotka zapytała o powody podpisania drugiej umowy z firmą Usługowy Zakład Ogólnobudowlany „NOR-BUD".
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dyrektor szkoły zwróciła się o wykonanie dodatkowych prac, których nie obejmował projekt (m.in. przebudowa ściany i montaż instalacji odgromowej, położenie kostki brukowej przed wejściem). Ponadto, w związku z zaleceniem inspektora nadzoru, zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zwróciła uwagę, że dokumentacja całej inwestycji była prowadzona bardzo szczegółowo.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie o sanitariaty na terenie działki nr ewidencyjny 1960/12".
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 0,  „wstrzymało się" - 0.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji został wstępnie wyznaczony na środę, 1 marca br. (przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu).
 
O godz. 9:35 przewodniczący Władysław Hetman zamknął posiedzenie Komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 2/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 2 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.2.2017
 
Godz. rozpoczęcia:    8:07
Godz. zakończenia:   10:15
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (chwilowa nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz i radnego Łukasza Grzonki; obecnych 3 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji dotyczącej kontrolowanej inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
 
O godz. 8:33 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 4 radnych).
 
O godz. 8:34 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 5 radnych).
 
 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji został wyznaczony na środę, 15 lutego o godz. 8:00.
 
 
O godz. 9:30 posiedzenie opuściła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 4 radnych).
 
 
O godz. 10:15 przewodniczący Władysław Hetman zamknął posiedzenie Komisji.
 

protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 1/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.1.2017
 
Godz. rozpoczęcia:   8:20
Godz. zakończenia:  10:10
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenie na czwartek, 2 lutego (godz. 8:00 lub 8:30).
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
Komisja rozpoczęła kontrolę dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
 
O godz. 10:10 przewodniczący Władysław Hetman zamknął posiedzenie Komisji.
 
Protokołowała:
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak