Protokół nr 10/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.1.10.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 8:10
Godz. zakończenia: 9:48
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn.  Budowa parkingu przy ul. Podgórnej.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 3 radnych (chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki oraz radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.  Budowa parkingu przy ul. Podgórnej.
Komisja rozpoczęła kontrolę dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. Budowa parkingu przy ul. Podgórnej.
 
O godzinie 8:22 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 4 radnych).
 
O godzinie 8:41 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 5 radnych).
 
O godzinie 9:27 radna Dorota Łuczak-Dydowicz opuściła posiedzenie komisji (obecnych 4 radnych).
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 21 czerwca br. godz. 8:00.
 
O godz. 9:48  przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant