Protokół nr 11/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.11.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:05
Godz. zakończenia:    8:50
 
Temat:                                        
  1. Kontrola inwestycji pn. Budowa parkingu przy ul. Podgórnej.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa parkingu przy ul. Podgórnej.
Radna Małgorzata Szczotka zapytała o całkowity koszt projektu. Radna zwróciła uwagę, że z protokołu odbioru robót nie wynika, czy spotkanie odbyło się również w miejscu inwestycji (czy tylko w urzędzie).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odbiór robót zawsze odbywa się w miejscu danej inwestycji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że koszt projektu wyniósł 9840 zł.
 
Radna Małgorzata Szczotka zwróciła uwagę, że harmonogram prac nie jest zgodny z kolejnością robót zapisaną w części opisowej.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała z czego wynikała konieczność zmian w trakcie budowy (korekta geometrii nawierzchni parkingu, korekta przebiegu kolektora deszczowego) i czy te zmiany spowodowały opóźnienia lub zwiększenie kosztów.
 
Radny Łukasz Grzonka zwrócił uwagę, że w specyfikacji technicznej w wykazie aktów prawnych, niektóre ustawy mają nieaktualne publikatory tekstów jednolitych.
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącego Władysława Hetmana, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że kosztorys inwestorski obejmował zarówno kosztorys dot. budowy parkingu, jak i kanalizacji.   
 
O godz. 8:35 posiedzenie opuścił radny Łukasz Grzonka (obecnych 4 radnych).
 
O godz. 8:50 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak