Protokół nr 1/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.1.2017
 
Godz. rozpoczęcia:   8:20
Godz. zakończenia:  10:10
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenie na czwartek, 2 lutego (godz. 8:00 lub 8:30).
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
Komisja rozpoczęła kontrolę dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
 
O godz. 10:10 przewodniczący Władysław Hetman zamknął posiedzenie Komisji.
 
Protokołowała:
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak