Protokół nr 12/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

 
OB.0012.1.12.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:05
Godz. zakończenia:    9:50
 
Temat:                                        
  1. Kontrola inwestycji pn. Budowa parkingu przy ul. Podgórnej - przygotowanie protokołu pokontrolnego.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa parkingu przy u. Podgórnej - przygotowanie protokołu pokontrolnego.
Komisja otrzymała pisemne odpowiedzi na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu (ww. odpowiedzi stanowią załącznik do niniejszego protokołu) .
 
Na pytania komisji odpowiedzi udzielali: wiceburmistrz Władysław Ślisiński i kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Ewa Rybacka.
 
Komisja przystąpiła do sporządzenia protokołu pokontrolnego.
 
Radny Łukasz Grzonka zapowiedział, że musi opuścić posiedzenie, ale podpisze protokół pokontrolny w terminie późniejszym.
O godz. 8:53 radny Łukasz Grzonka opuścił posiedzenie (obecnych 4 radnych).
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. Budowa parkingu przy ul. Podgórnej.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 0,  „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny z kontroli inwestycji pn. Budowa parkingu przy ul. Podgórnej został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 9 sierpnia br. godz. 8:30 (kontrola inwestycji pn. Budowa ul. Niwka Stara).
 
O godz. 9:50 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokołowała:
 /-/ Agnieszka Głowcka-Bartkowiak