Protokół nr 14/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 16 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

 
OB.0012.1.14.2017
 
Godz. rozpoczęcia:       8:35
Godz. zakończenia:    10:15
 
Temat:                                       
1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa ul. Niwka Stara.
 
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 4 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa ul. Niwka Stara.
Komisja przystąpiła do kontroli dokumentacji inwestycji pn.: Budowa ul. Niwka Stara.
 
Przewodniczący Władysław Hetman zapytał o brak dziennika budowy ulicy (w dokumentacji jest dziennik budowy kanalizacji deszczowej).
Pan Przemysław Musiał z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych poinformował, że ulica była budowana na zgłoszenie, a w takich przypadkach prowadzenie dziennika budowy nie jest wymagane.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że:
- wycięte zostały trzy drzewa, zamiast 16 przewidzianych w projekcie do wycinki (uniknięto wycinki większej liczby drzew poprzez przesunięcie osi jezdni),
- zaszła konieczność wykonania mocniejszej podbudowy jezdni z powodu jeżdżących ulicą ciężkich samochodów dostawczych.
 
Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie umowy z projektantem budowy ulicy.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 6 września br. o godz. 8:30 (spotkanie rozpocznie się od wizji lokalnej na ul. Niwka Stara).
 
O godz. 10:15 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak