Protokół nr 15/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 6 września 2017 r. na ulicy Niwka Stara oraz w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie


OB.0012.1.15.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:30
 
Temat:                                       
Kontrola inwestycji pn.: Budowa ul. Niwka Stara - wizja lokalna.
 
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 4 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja spotkała się na ul. Niwka Stara, gdzie dokonała wizji lokalnej.
 
Od godz. 9:20 komisja obradowała w Urzędzie Miejskim, gdzie przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. Budowa ul. Niwka Stara.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. Budowa ul. Niwka Stara.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 0,  „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny z kontroli inwestycji pn. Budowa ul. Niwka Stara został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 13 września br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:30 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak