Protokół nr 16/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 13 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.16.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:50
 
Temat:                                       
  1.  Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2.  Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
- radny Władysław Hetman             - segregator II
- radna Małgorzata Szczotka           - segregator I
- radna Dorota Łuczak-Dydowicz     - segregator IV
- radny Ryszard Teuschner              - segregator III
- radny Łukasz Grzonka                   - segregator V
 
Radni sformułowali pytania dotyczące kontrolowanych faktur.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 20 września br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:50 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 

protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak