Protokół nr 17/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.17.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:40
Godz. zakończenia:    10:50
 
Temat:                                     
  1.  Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2.  Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 4 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
- radny Władysław Hetman              - segregator VII
- radna Małgorzata Szczotka           - segregator VI
- radna Dorota Łuczak-Dydowicz     - segregator V  (kontynuacja)
- radny Ryszard Teuschner               - segregator III (kontynuacja)
 
Radni sformułowali pytania dotyczące kontrolowanych faktur.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 4 października br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:50 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak