Protokół nr 20/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 22 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.20.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 8:41
Godz. zakończenia: 10:35
 
Tematy:
  1. Kontrola rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosy, „przeciw" - 0,  „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 13 grudnia br. godz. 8:30.
 
O godz. 10:35 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant