Protokół nr 21/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.21.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia: 10:35
 
Tematy:
  1. Podsumowanie działalności Komisji w 2017 roku.
  2. Propozycje do planu pracy na 2018 rok.
  3. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Podsumowanie działalności Komisji w 2017 roku.
Komisja sporządziła oraz jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 2. Propozycje do planu pracy na 2018 rok.
Komisja podjęła decyzję o skontrolowaniu następujących inwestycji w 2018 roku:
1. „Modernizacja ul. Granicznej",
2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2".
 
Komisja sporządziła i jednogłośnie zaakceptowała plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2018. Plan stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 3. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
- radny Władysław Hetman - segregator X,
- radna Małgorzata Szczotka - segregator IX (od nr 1647 do nr 1752),
- radny Łukasz Grzonka - segregator IX (od nr 1539 do nr 1646),
- radna Dorota Łuczak-Dydowicz - segregator VIII (od nr 1340 do nr 1405),
- radny Ryszard Teuschner - segregator VIII (od nr 1406 do nr 1538).
 
Radni sformułowali pytania dotyczące kontrolowanych faktur.
 
O godzinie 10:20 posiedzenie komisji opuściła radna Małgorzata Szczotka oraz radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 3 radnych).
 
O godz. 10:35 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant