Protokół nr 3/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.3.2017
 
Godz. rozpoczęcia:    8:10
Godz. zakończenia:    9:35
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki; obecnych 4 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2.
Radna Małgorzata Szczotka zapytała o powody podpisania drugiej umowy z firmą Usługowy Zakład Ogólnobudowlany „NOR-BUD".
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dyrektor szkoły zwróciła się o wykonanie dodatkowych prac, których nie obejmował projekt (m.in. przebudowa ściany i montaż instalacji odgromowej, położenie kostki brukowej przed wejściem). Ponadto, w związku z zaleceniem inspektora nadzoru, zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zwróciła uwagę, że dokumentacja całej inwestycji była prowadzona bardzo szczegółowo.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie o sanitariaty na terenie działki nr ewidencyjny 1960/12".
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 0,  „wstrzymało się" - 0.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji został wstępnie wyznaczony na środę, 1 marca br. (przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu).
 
O godz. 9:35 przewodniczący Władysław Hetman zamknął posiedzenie Komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak