Protokół nr 4/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 1 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.4.2017
 
Godz. rozpoczęcia:    8:10
Godz. zakończenia:     10:15
 
Tematy:
  1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Lista obecności radnych stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego za 2016 rok:
-  segregator VIII          - radny Władysław Hetman, 
-  segregator IX             - radna Małgorzata Szczotka,
-  segregator X              - radny Ryszard Teuschner,
-  segregator XI cz. 1     - radny Łukasz Grzonka,
-  segregator XI cz. 2     - radna Dorota Łuczak-Dydowicz.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 8 marca br. godz. 8:00.
 
O godz. 9:20 posiedzenie opuścił radny Łukasz Grzonka (obecnych 4 radnych).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie Komisji dotyczące faktur (na zakup paliwa), które były wystawiane na niewłaściwy NIP.
 
O godz. 10:15 przewodniczący Władysław Hetman zamknął posiedzenie Komisji.

protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak