Protokół nr 5/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 8 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.1.5.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 8:10
Godz. zakończenia: 9:58
 
Tematy:
1.      Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 3 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 8:18 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 4 radnych).
 
O godzinie 8:20 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 5 radnych)
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego za 2016 rok:
-  segregator VIII           - radny Władysław Hetman,
-  segregator IX              - radna Małgorzata Szczotka,
-  segregator X               - radny Ryszard Teuschner,
-  segregator XI cz. 1     - radny Łukasz Grzonka,
-  segregator XI cz. 2     - radna Dorota Łuczak-Dydowicz.
 
Radna Małgorzata Szczotka oraz przewodniczący Władysław Hetman wspólnie przystąpili do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego za 2016 rok - segregator XII.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącego Władysława Hetmana, że zgodnie z art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu za zeszły rok zostanie przedstawione Radzie Miasta Puszczykowa do 31 marca br.
 
O godzinie 9:13 posiedzenie Komisji opuścili radna Małgorzata Szczotka, radna Dorota Łuczak-Dydowicz oraz radny Łukasz Grzonka (obecnych 2 radnych).
 
O godzinie 9:48 do obradujących dołączyła radna Małgorzata Szczotka (obecnych 3 radnych).
 
Radni przekazali listę pytań do dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego za 2016 rok (lista pytań stanowi załącznik do protokołu).
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Dyskusja w zakresie spraw bieżących nie została podjęta.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 22 marca br. godz. 8:30.
 
O godz. 9:58 przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant