Protokół nr 6/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 22 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.1.6.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 8:50
Godz. zakończenia: 9:45
 
Tematy:
1.      Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Skarbnik Piotr Łoździn udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 5 kwietnia br. godz. 8:30.
 
O godz. 9:45  przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant