Protokół nr 7/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.7.2017
 
Godz. rozpoczęcia:  8:42
Godz. zakończenia: 9:38
 
Tematy:
1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
 
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Lista obecności radnych stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
- dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości 38.287.961,15 zł, tj. 97,72% planu,
- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 853.181,20 zł, tj. 98,71% planu
- wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości 38.716.083,17 zł, tj. 94,43% planu,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.321.383,33 zł, tj. 90,79% planu,
- Miasto spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.761.250 zł,
- w 2016 r. deficyt wyniósł 428.122,02 zł i był o 1.391.877,98 zł niższy od planowanego. Deficyt został sfinansowany wolnymi środkami pieniężnymi z lat ubiegłych. Wpływ na niższe wykonanie deficytu miało m.in. przesunięcie części wydatków na 2017 r., jak również oszczędności w realizacji zaplanowanych wydatków,
- zadłużenie utrzymywane jest na stałym poziomie (w stosunku do dochodów zadłużenie spada),
- nadwyżka operacyjna świadczy o kondycji finansowej Miasta i wskazuje, ile środków można przeznaczyć na inwestycje bez zwiększania zadłużenia,
- łączna kwota rat pożyczek i kredytów od zaciągniętego długu oraz odsetek wyniosła 4.109.275,26 zł, co stanowi 10,73% dochodów ogółem (dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Puszczykowa w roku 2016 wynosił 17,06%),
- ściągalność i egzekucja należności podatkowych jest bardzo wysoka.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej za 2016 rok.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 10 maja, godz. 8:30.
 
O godz. 9:38 przewodniczący Władysław Hetman zamknął posiedzenie Komisji.
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak