Protokół nr 8/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.8.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 8:17
Godz. zakończenia: 9:00
 
Tematy:
  1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok. Omówiono następujące dokumenty:
- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 31 maja br. godz. 8:00.
 
O godz. 9:00  przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant