Protokół nr 9/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 31 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.1.9.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     8:14
Godz. zakończenia:    8:45
 
Temat:                                        
  1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego za 2016 rok.
Przewodniczący Władysław Hetman powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
Komisja przystąpiła do przygotowania wniosku absolutoryjnego.  
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem wniosku absolutoryjnego ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok:
Władysław Hetman             - jestem za
Małgorzata Szczotka           - jestem za
Dorota Łuczak-Dydowicz     - jestem za
Łukasz Grzonka                  - jestem za
Ryszard Tesuchner              - jestem za
 
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek absolutoryjny został przyjęty jednogłośnie.
Wniosek absolutoryjny za 2016 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Kolejne posiedzenie odbędzie się 14 czerwca br. o godz. 8:00.
 
O godz. 8:45 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.
 

Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak