Protokół nr 10/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.1.10.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia: 10:54
 
Tematy:
  1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 3 radnych; chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki oraz usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 8:52 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 4 radnych).
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
- radny Władysław Hetman - segregator IV (cz. 1 i 2)
- radna Małgorzata Szczotka - segregator I
- radny Łukasz Grzonka - segregator III
- radny Ryszard Teuschner - segregator II
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
O godz. 10:54 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant