Protokół nr 1/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 21 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.1.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 8:35
Godz. zakończenia: 10:15
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej".
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej".
Komisja przystąpiła z kontroli inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej".
 
O godzinie 8:40 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 5 radnych).
 
Radni sformułowali pytania dotyczące kontrolowanej inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej".
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 28 lutego br. godz. 8:30.
 
O godz. 10:15 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant