Protokół nr 13/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 
Protokół nr 13/2018
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2018 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, pok. 103
 
OB.0012.1.13.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 8:50
Godz. zakończenia: 10.20
 
Tematy:                                       
  1. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja zapoznała się z odpowiedziami na sformułowane do kontrolowanej dokumentacji pytania.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 5 września br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:20 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga