Protokół nr 14/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 5 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 
Protokół nr 14/2018
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 5 września 2018 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, pok. 103
 
OB.0012.1.14.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 8:30
Godz. zakończenia:10.20
 
Tematy:                                       
  1. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2017 roku.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2017 roku.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
O godz. 10:20 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/Hanna Dudzik-Zoga