Protokół nr 15/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.15.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     8:05
Godz. zakończenia:    10:00
 
Tematy:                                       
1.      Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
- radny Ryszard Teuschner – segregator IX
- radny Władysław Hetman – segregator VIII
- radny Mariusz Frąckowiak – segregator VII
- radny Piotr Guziałek – segregator VI
- radny Krzysztof Paszkowski – segregator V.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na czwartek 10 stycznia 2019 r. o godz. 8:00.
 
O godz. 10:00 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga