Protokół nr 2/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.1.2.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 8:40
Godz. zakończenia:10:08
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn.: „Modernizacja ul. Granicznej" - wizja lokalna.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 3 radnych; chwilowa nieobecność radnego Ryszarda Teuschnera oraz radnego Łukasza Grzonki.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej" - wizja lokalna.
Komisja ze względu na warunki atmosferyczne odstąpiła od przeprowadzenia wizji lokalnej.
 
O godzinie 8:45 do obradujących dołączył radny Ryszard Teuschner (obecnych 4 radnych).
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. Modernizacja ul. Granicznej.
 
O godzinie 9:00 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 5 radnych).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania dotyczące kontrolowanej inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej" sformułowane przez radnych podczas poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Przewodniczący Władysław Hetman przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej".
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny z kontroli inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej" został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 14 marca br. godz. 8:30.
 
O godz. 10:08 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant