Protokół nr 3/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 05

 
OB.0012.1.3.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     8:35
Godz. zakończenia:    10:20
 
Tematy:                                        
  1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
Komisja przystąpiła do kontroli inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2".
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na poniedziałek, 26 marca br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10.20 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant