Protokół nr 4/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 26 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 05

 
OB.0012.1.4.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     9:00
Godz. zakończenia:    10:40
 
Tematy:                                      
  1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych, (chwilowa nieobecność radnego Ryszarda Teuschnera).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
Komisja przystąpiła do kontroli inwestycji pn..: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2".
 
O godz. 9:15 do obradujących dołączył radny Ryszard Teuschner (obecnych 5 radnych).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 11 kwietnia br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:40 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant