Protokół nr 5/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 05

 
OB.0012.1.5.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:40
 
 
Tematy:                                      
  1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał gości i radnych; (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.:  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
Komisja spotyka się na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Libelta.
 
Od godziny 8:50, po dokonaniu wizji lokalnej, Komisja Rewizyjna kontynuowała obrady w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Komisja przystąpiła do kontroli inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2".
 
Radni sformułowali pytania dotyczące kontrolowanej inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2" (pytania stanowią załącznik do protokołu).
 
O godzinie 9:50 posiedzenie komisji opuściła radna Małgorzata Szczotka (obecnych 4 radnych).
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na dzień 18 kwietnia br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:40 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant