Protokół nr 6/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 
OB.0012.1.6.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:50
 
Tematy:                              
  1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
  2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
Radni zapoznali się z odpowiedziami na pytania dotyczące kontrolowanej inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na wątpliwości komisji dotyczące udzielonych odpowiedzi związanych z kontrolowaną inwestycją.
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie".
 
Ad 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 
Skarbnik Piotr Łoździn udzielił odpowiedzi na zadane pytania.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na poniedziałek, 7 maja br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:50 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant