Protokół nr 7/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 7 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 
OB.0012.1.7.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    9:45
 
Tematy:                              
  1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego za 2017 rok.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 3 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Szczotki oraz radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego za 2017 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za 2017 rok. Omówiono następujące dokumenty:
- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb 27S IV kwartał 2017),
- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb 28S IV kwartał 2017),
- sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb N IV kwartał 2017),
- sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (Rb NDS IV kwartał 2017),
- sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (Rb PDP IV kwartał 2017),
- sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych (RB ST IV kwartał 2017),
- sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb Z IV kwartał 2017).
 
Skarbnik Piotr Łoździn udzielił odpowiedzi na pytania radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 16 maja br. o godz. 8:30.
 
O godz. 9:45 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant