Protokół nr 8/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 16 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 
OB.0012.1.8.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     8:45
Godz. zakończenia:   10:00
 
Tematy:                                      
  1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego za 2017 rok.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego za 2017 rok.
Komisja przystąpiła do przygotowania wniosku absolutoryjnego za 2017 rok.
 
 
Władysław Hetman              - jestem za
Małgorzata Szczotka            - jestem za
Dorota Łuczak-Dydowicz       - jestem za
Łukasz Grzonka                  - jestem za
Ryszard Teuschner              - jestem za
 
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek absolutoryjny został przyjęty jednogłośnie.
Wniosek absolutoryjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 13 czerwca br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:00 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant