Protokół nr 9/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 

OB.0012.1.9.2018        
Godz. rozpoczęcia:     8:35
Godz. zakończenia:    10:20
 
Tematy:                                      
  1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Władysław Hetman otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.  
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
- radny Władysław Hetman - segregator IV (część 1 i 2)
- radna Małgorzata Szczotka - segregator I
- radny Łukasz Grzonka - segregator III
- radny Ryszard Teuschner - segregator II
 
O godzinie 10:00 posiedzenie komisji opuściła radna Małgorzata Szczotka (obecnych 3 radnych).
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 20 czerwca br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:20 przewodniczący Władysław Hetman zakończył posiedzenie komisji.
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant