2019

Protokół nr 22/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 3 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.22.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     8:15
Godz. zakończenia:    9.35
 
Tematy:                                      
1.      Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2.      Podsumowanie działalności komisji w 2019 roku.
3.      Propozycje do planu pracy na rok 2020.
4.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnego Mariusza Frąckowiaka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
1. Faktura R/5080006977/2019 z 04.03.2019  L.dz. 466
- Czynsz podstawowy, a co to czynsz dodatkowy nr 1?
• Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że czynsz podstawowy dotyczy całego budynku a dodatkowy piwnicy.
 
2. Faktura 11/2018 , l.dz. 1218, zaksięgowano 1164:
Czy za sterylizację dodatkowo opłaca mieszkaniec i jakie są podstawy za zapłacenie wykonanych sterylizacji?
• Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że mieszkańcy nie płacą za wykonanie sterylizacji (realizacja Uchwały Nr 78/19/VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r. ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019).
 
3. Faktura 2/06/2019, l.dz. 1171, zaksięgowano 1127:
Protokół nie jest podpisany (załącznik), a jest adnotacja ołówkiem - „podpisany protokół przez zapłatą"
• Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że protokół nie został podpięty do faktury.
 
4. Spływ kajakowy - 64 osoby
Jakie było wpisowe uczestników? Czy zawarta została umowa ubezpieczenia?
• Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że spływ odbywał się w ramach „Dni Puszczykowa", dlatego nie były pobierane opłaty od jego uczestników.
 
O godz. 8:30 do obradujących dołączył radny Mariusz Frąckowiak (obecnych 5 radnych).
 
5. Rachunek nr 22 - nr dz. 1170
Rośliny 644 zł
W załączniku - koszt jednostkowy rośliny powinien być.
 • Odpowiedź zostanie udzielona później i przekazana komisji e-mailem.
 
6. L.dz. 1391 2019.07.26 umowa IZ 272.317.2019
Faktura nr 20/2019, zaksięgowano 1339
Zał. 1 poz. 9 - zakole ilość?
10 i 11 - ilość?
• Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że wskazane pozycje dotyczą roślin do pielęgnacji: 20 m2 przy ul. Dworcowej i 20 m2 przy ul. Nadwraciańskiej.
 
7. Umowa IZ 272 131 2019 AR
Faktura nr 18/2019, zaksięgowano 1297
Poz. 29 dwukrotne koszenie (czerwiec i lipiec) - susza!
ul. Poznańska, ul. Dworcowa
• Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w maju i czerwcu nie było suszy i zaistniała potrzeba koszenia (koszenie odbywa się również przed procesją).
 
Ad 2. Podsumowanie działalności komisji w 2019 roku.
Przewodniczący Ryszard Teuschner przedstawił sprawozdanie z działalności komisji w 2019 roku. Ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner odczytał Statut Miasta Puszczykowa w części dotyczącej Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zaproponował, żeby urząd zawiadamiał radnych o każdym odbiorze zakończonej inwestycji.
 
Ad 3. Propozycje do planu pracy na rok 2020.
Komisja przygotowała propozycję planu pracy na 2020 rok:
- Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
- Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
- Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych.
- Kontrola inwestycji: „Przebudowa ulicy Moniuszki".
- Kontrola inwestycji: „Zagospodarowanie terenu zakola Warty".
- Kontrola inwestycji: „Rewitalizacja willi Mimoza".
 
Na realizację ww. planu pracy przewidziano 23 posiedzenia.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 14 stycznia 2020 roku o godz. 8.00.
 
O godz. 9:15 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 21/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 28 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

RM.0012.1.21.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     8:00
Godz. zakończenia:    9:15
 
Tematy:                                      
1.      Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnego Władysława Hetmana).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
O godz. 8.20 do obradujących dołączył radny Władysław Hetman (obecnych 5 radnych).
 
Radny Ryszard Teuschner               - segregator III 2019
Radny Władysław Hetman               - segregator IV 2019
Radny Mariusz Frąckowiak               - segregator V 2019
Radny Piotr Guziałek                      - segregator VI 2019
Radny Krzysztof Paszkowski          - segregator VII 2019
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie odbędzie się 3 grudnia o godz. 8.00.
 
 
O godz. 9:15 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 20/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 19 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.20.2019

Godz. rozpoczęcia:     8:10
Godz. zakończenia:    9:55
 
Tematy:                                      
1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
Radny Ryszard Teuschner              - segregator III 2019
Radny Władysław Hetman              - segregator IV 2019
Radny Mariusz Frąckowiak              - segregator V 2019
Radny Piotr Guziałek                     - segregator VI 2019
Radny Krzysztof Paszkowski         - segregator VII 2019
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenia odbędą się 28 listopada oraz 3 grudnia.
 
 
O godz. 9:55 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.

 

Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 19/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.19.2019

Godz. rozpoczęcia:     8:00
Godz. zakończenia:    9:20
 
Tematy:                                      
1. Kontrola inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Remigiusz Motycki udzielił informacji odnośnie wcześniejszych uwag komisji dotyczących ul. Szpitalnej - wykonawca uzupełnił pobocze (skarpę) kolejną warstwą humusu i uznał inwestycję za zakończoną.   
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontrolowanej inwestycji.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny nr 4/19/VIII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenia odbędą się 12 i 19 listopada oraz 10 grudnia.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zauważył potrzebę poinformowania mieszkańców o pracach toczących się na zakolu Warty. Zdaniem radnego należy napisać w „Echu Puszczykowa" szczegółowy artykuł na ten temat. Komisja uznała, że taka informacja powinna pojawić się również na sesji.
 
O godz. 9:20 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 18/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 3 października 2019 r. na terenie boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny” w Puszczykowie przy Szkole Podst


RM.0012.1.18.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     8:00
Godz. zakończenia:    9:48
 
Tematy:                                      
1. Kontrola inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
Członkowie komisji dokonali wizji lokalnej na terenie boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
Od godz. 8.55 komisja obradowała w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner poinformował, że na podstawie notatek członków komisji przygotuje wstępny projekt protokołu pokontrolnego, który zostanie omówiony i przegłosowany na następnym posiedzeniu.  
 
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji kontrolowanej inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na czwartek, 10 października 2019 r. o godz. 8:00.
Ustalono również, że następne posiedzenia odbędą się 12 i 19 listopada 2019 r., podczas których komisja dokona przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
O godz. 9:48 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
 
 

Protokół nr 17/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 17 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

RM.0012.1.17.2019

Godz. rozpoczęcia:     8:14
Godz. zakończenia:    9:47
 
Tematy:                                      
1. Kontrola inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na czwartek 3 października 2019 r. o godz. 8:00.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji kontrolowanej inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania komisji dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego, sformułowane podczas poprzedniego posiedzenia.
 
 
O godz. 9:47 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 16/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 3 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0012.1.16.2019
 
Godz. rozpoczęcia:      8:05
Godz. zakończenia:     9:45
 
Tematy:                                       
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
- radny Ryszard Teuschner - segregator II
- radny Władysław Hetman - segregator I
- radny Mariusz Frąckowiak - segregator X część I, część II
- radny Piotr Guziałek - segregator XI
- radny Krzysztof Paszkowski - segregator XII
 
Członkowie komisji sformułowali pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na wtorek 17 września 2019 r. o godz. 8:00.
 
O godz. 9:45 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 15/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.15.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     8:05
Godz. zakończenia:    9:50
 
Tematy:                                      
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
- radny Ryszard Teuschner - segregator II i X część II
- radny Władysław Hetman - segregator I
- radny Mariusz Frąckowiak - segregator X część I
- radny Piotr Guziałek - segregator XI
- radny Krzysztof Paszkowski - segregator XII
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na wtorek 3 września 2019 r. o godz. 8:00.
 
O godz. 9:50 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 14/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


 
RM.0012.1.14.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:00
Godz. zakończenia: 9:10
 
Tematy:
 1. Weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołu pokontrolnego nr 2/19/VIII z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Mariusza Frąckowiaka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołu pokontrolnego nr 2/19/VIII z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
Komisja spotkała się na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z ul. Kosynierów Miłosławskich w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
 
Od godziny 8:55, po dokonaniu wizji lokalnej, Komisja Rewizyjna kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner poinformował, że podczas wizji lokalnej ustalono wykonanie większości zaleceń wynikających z protokołu pokontrolnego nr 2/19/VIII z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej" . Dotychczas nie wykonano tylko humusowania. Ustalono, że członkowie komisji zostaną powiadomieni o wykonaniu tych prac.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
 • wtorek 20 sierpnia br. o godzinie 8:00,
 • wtorek 3 września br. o godzinie 8:00.
 
O godzinie 9:10 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/Kamila Stoińska/
protokolant

Protokół nr 13/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.13.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:05
Godz. zakończenia: 10:30
 
Tematy:
 1. Kontrola wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
Pani Katarzyna Nowak-Śronek z Referatu Promocji, Kultury i Turystyki odpowiedziała na pytania komisji dotyczące kontrolowanych dotacji dla organizacji pozarządowych.
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2018 r.
 
Przewodniczący komisji Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny nr 3/19/VIII został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
 • 6 sierpnia br. o godzinie 8:00,
 • 20 sierpnia br. o godzinie 8:00,
 • 3 września br. o godzinie 8:00.
 
O godzinie 10:30 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 12/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.12.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:05
Godz. zakończenia: 9:55
 
Tematy:
 1. Kontrola wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
Komisja przystąpiła do kontroli wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 roku:
 • Promocja zdrowia nad Bałtykiem - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (radny Krzysztof Paszkowski),
 • Cykl Turniejów „Tenis 10" o Puchar Agnieszki Radwańskiej dla dzieci - Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka (radny Władysław Hetman),
 • Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS wPuszczykowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci - Fundacja ReStart (radny Piotr Guziałek),
 • Organizacja sekcji piłki siatkowej dla grupy początkującej - Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo (radny Ryszard Teuschner),
 • Organizacja letniego zgrupowania lekkoatletycznego dla zawodników klubu MKS Juvenia Puszczykowo - MKS Juvenia Puszczykowo (radny Mariusz Frąckowiak).
Członkowie komisji sformułowali pytania dotyczące kontrolowanych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
 
Mieszkaniec Janusz Potocki zadał pytania do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. Według niego wniosek zawiera wiele stwierdzeń, które nie zostały w sposób szczegółowy wyjaśnione.
 
Przewodniczący komisji Ryszard Teuschner powiedział, że wszystkie szczegółowe informacje, które nie zostały ujęte we wniosku Komisji Rewizyjnej, zawarte są w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
O godzinie 9:55 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 11/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0012.1.11.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:04
Godz. zakończenia: 9:40
 
Tematy:
 1. Kontrola wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
Komisja przystąpiła do kontroli wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 roku:
 
 • Promocja zdrowia nad Bałtykiem - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (radny Krzysztof Paszkowski),
 • Cykl Turniejów „Tenis 10" o Puchar Agnieszki Radwańskiej dla dzieci - Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka (radny Władysław Hetman),
 • Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci - Fundacja ReStart (radny Piotr Guziałek),
 • Organizacja sekcji piłki siatkowej dla grupy początkującej - Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo (radny Ryszard Teuschner),
 • Organizacja letniego zgrupowania lekkoatletycznego dla zawodników klubu MKS Juvenia Puszczykowo - MKS Juvenia Puszczykowo (radny Mariusz Frąckowiak).
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
 • wtorek 11 czerwca br. o godzinie 8:00,
 • wtorek 18 czerwca br. o godzinie 8:00.
 
 
O godzinie 9:40 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant

Protokół nr 10/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 7 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

  
RM.0012.1.10.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:04
Godz. zakończenia: 10:03
 
Tematy:
 1. Absolutorium z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Absolutorium z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
Komisja przystąpiła do przygotowania wniosku absolutoryjnego za rok 2018.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2018.
 
Mariusz Frąckowiak - jestem za
Piotr Guziałek - jestem za
Władysław Hetman - jestem za
Krzysztof Paszkowski - jestem za
Ryszard Teuschner - jestem za
 
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek absolutoryjny został przyjęty jednogłośnie.
Wniosek absolutoryjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
- czwartek 23 maja br. o godzinie 8:00,
- wtorek 11 czerwca br. o godzinie 8:00,
- wtorek 18 czerwca br. o godzinie 8:00.
 
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Remigiusz Motycki odpowiedział na pytania komisji związane z realizacją zatwierdzonego przez Starostę Poznańskiego projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Dworcowej w Puszczykowie.
 
O godzinie 10:03 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant

Protokół nr 9/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0012.1.9.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:04
Godz. zakończenia: 9:29
 
Tematy:
 1. Absolutorium z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Absolutorium z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił:
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania komisji dotyczące omówionych dokumentów.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono termin kolejnego posiedzenia komisji na wtorek 7 maja br. o godzinie 8:00.
 
O godzinie 9:29 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant

Protokół nr 8/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0012.1.8.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:20
Godz. zakończenia: 9:52
 
Tematy:
 1. Absolutorium z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Absolutorium z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
Komisja przystąpiła do zapoznania się z dokumentami:
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Na prośbę członków komisji kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Remigiusz Motycki przedstawił działania podjęte przez Urząd Miejski w odniesieniu do wniosków protokołu pokontrolnego nr 2/19/VIII Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
 • czwartek 25 kwietnia br. o godzinie 8.00,
 • wtorek 7 maja br. o godzinie 8:00.
 
O godzinie 9:52 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant

Protokół nr 7/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 12 marca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0012.1.7.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:00
Godz. zakończenia: 10:20
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
Komisja spotyka się na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z ul. Kosynierów Miłosławskich w celu przeprowadzenia wizji lokalnej kontrolowanej inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 
Od godziny 8:54, po dokonaniu wizji lokalnej, Komisja Rewizyjna kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania komisji dotyczące kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. "Budowa ul. Szpitalnej".
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. "Budowa ul. Szpitalnej".
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny nr 2/19/VIII zostały przyjęty jednogłośnie
 
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
- wtorek 9 kwietnia br. o godzinie 8.00 (zmiana z wcześniej ustalonego terminu 2 kwietnia 2019 r.).
 
O godzinie 10:20 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant

Protokół nr 6/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 5 marca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.6.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:05
Godz. zakończenia: 10:05
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
Komisja przystąpiła do kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 
Pani Ewa Rybacka z Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych odpowiedział na pytania komisji dotyczące inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
- wtorek 12 marca br. o godzinie 8.00,
- wtorek 2 kwietnia br. o godzinie 8.00.
 
O godzinie 10:05 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant
 

Protokół nr 5/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 lutego 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.5.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:00
Godz. zakończenia: 10:34
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnego Mariusza Frąckowiaka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 8:01 do obradujących dołączył radny Mariusz Frąckowiak (obecnych 5 radnych).
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
Komisja przystąpiła do kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 
Pan Przemysław Musiał z Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych odpowiedział na pytania komisji dotyczące inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
- wtorek 5 marca br. o godzinie 8.00,
- wtorek 12 marca br. o godzinie 8.00.
 
O godzinie 10:34 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant

Protokół nr 4/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 7 lutego 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 
RM.0012.1.4.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:03
Godz. zakończenia: 9:20
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Ewa Rybacka odpowiedziała na pytania komisji dot. inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny nr 1/19/VIII zostały przyjęty jednogłośnie
 
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
- wtorek 19 lutego br. o godzinie 8.00,
- wtorek 5 marca br. o godzinie 8.00,
- wtorek 12 marca br. o godzinie 8.00.
 
O godzinie 9:20 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant

Protokół nr 3/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.3.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:02
Godz. zakończenia: 10:00
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
Komisja przystąpiła do kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
 
Mieszkaniec Janusz Potocki zapytał, czy generalny wykonawca korzystał z podwykonawców.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner odpowiedział, że wykonawcą całości prac było Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER 87 Tomasz i Grzegorz Janaszak.
 
Mieszkaniec Janusz Potocki zapytał, czy sporządzano aneks do umowy.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner odpowiedział, że do umowy zawarto jeden aneks.
 
Mieszkaniec Janusz Potocki zapytał, czy radni widzą możliwość renowacji byłej restauracji turystycznej, albo zabezpieczenia nieruchomości, jako potencjalnie niebezpiecznej i grożącej zawaleniem.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner odpowiedział, że temat zostanie przekazany Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
O godzinie 9:02 komisja udała się na ul. Strażacką, gdzie przeprowadziła wizję lokalną.

Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
- czwartek 7 lutego br. o godzinie 8.00,
- wtorek 19 lutego br. o godzinie 8.00.
 
O godzinie 10:00 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant

Protokół nr 2/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0012.1.2.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     8:00
Godz. zakończenia:    9:40
 
Tematy:                                      
 1. Rozpoczęcie kontroli inwestycji pn.: „Budowa ul. Strażackiej".
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpoczęcie kontroli inwestycji pn.: „Budowa ul. Strażackiej".
Komisja przystąpiła do kontroli dokumentacji związanej z realizacją inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 30 stycznia br. o godz. 8:00.
 
O godz. 9:40 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant

Protokół nr 1/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0012.1.1.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:02
Godz. zakończenia: 10:25
 
Tematy:
1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
- radny Ryszard Teuschner - segregator IX,
- radny Władysław Hetman - segregator VIII,
- radny Mariusz Frąckowiak - segregator VII,
- radny Piotr Guziałek - segregator VI,
- radny Krzysztof Paszkowski - segregator V.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania zadane przez radnych.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
- czwartek 17 stycznia br. o godzinie 8.00,
- czwartek 31 stycznia br. o godzinie 8.00.
 
O godzinie 10:25 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant