Protokół nr 10/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 7 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

  
RM.0012.1.10.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:04
Godz. zakończenia: 10:03
 
Tematy:
  1. Absolutorium z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Absolutorium z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
Komisja przystąpiła do przygotowania wniosku absolutoryjnego za rok 2018.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2018.
 
Mariusz Frąckowiak - jestem za
Piotr Guziałek - jestem za
Władysław Hetman - jestem za
Krzysztof Paszkowski - jestem za
Ryszard Teuschner - jestem za
 
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek absolutoryjny został przyjęty jednogłośnie.
Wniosek absolutoryjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
- czwartek 23 maja br. o godzinie 8:00,
- wtorek 11 czerwca br. o godzinie 8:00,
- wtorek 18 czerwca br. o godzinie 8:00.
 
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Remigiusz Motycki odpowiedział na pytania komisji związane z realizacją zatwierdzonego przez Starostę Poznańskiego projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Dworcowej w Puszczykowie.
 
O godzinie 10:03 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant