Protokół nr 12/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.12.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:05
Godz. zakończenia: 9:55
 
Tematy:
  1. Kontrola wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
Komisja przystąpiła do kontroli wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 roku:
  • Promocja zdrowia nad Bałtykiem - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (radny Krzysztof Paszkowski),
  • Cykl Turniejów „Tenis 10" o Puchar Agnieszki Radwańskiej dla dzieci - Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka (radny Władysław Hetman),
  • Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS wPuszczykowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci - Fundacja ReStart (radny Piotr Guziałek),
  • Organizacja sekcji piłki siatkowej dla grupy początkującej - Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo (radny Ryszard Teuschner),
  • Organizacja letniego zgrupowania lekkoatletycznego dla zawodników klubu MKS Juvenia Puszczykowo - MKS Juvenia Puszczykowo (radny Mariusz Frąckowiak).
Członkowie komisji sformułowali pytania dotyczące kontrolowanych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
 
Mieszkaniec Janusz Potocki zadał pytania do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. Według niego wniosek zawiera wiele stwierdzeń, które nie zostały w sposób szczegółowy wyjaśnione.
 
Przewodniczący komisji Ryszard Teuschner powiedział, że wszystkie szczegółowe informacje, które nie zostały ujęte we wniosku Komisji Rewizyjnej, zawarte są w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
O godzinie 9:55 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga