Protokół nr 13/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.13.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:05
Godz. zakończenia: 10:30
 
Tematy:
  1. Kontrola wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
Pani Katarzyna Nowak-Śronek z Referatu Promocji, Kultury i Turystyki odpowiedziała na pytania komisji dotyczące kontrolowanych dotacji dla organizacji pozarządowych.
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2018 r.
 
Przewodniczący komisji Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny nr 3/19/VIII został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
  • 6 sierpnia br. o godzinie 8:00,
  • 20 sierpnia br. o godzinie 8:00,
  • 3 września br. o godzinie 8:00.
 
O godzinie 10:30 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga