Protokół nr 14/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


 
RM.0012.1.14.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:00
Godz. zakończenia: 9:10
 
Tematy:
  1. Weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołu pokontrolnego nr 2/19/VIII z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Mariusza Frąckowiaka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołu pokontrolnego nr 2/19/VIII z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
Komisja spotkała się na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z ul. Kosynierów Miłosławskich w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
 
Od godziny 8:55, po dokonaniu wizji lokalnej, Komisja Rewizyjna kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner poinformował, że podczas wizji lokalnej ustalono wykonanie większości zaleceń wynikających z protokołu pokontrolnego nr 2/19/VIII z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej" . Dotychczas nie wykonano tylko humusowania. Ustalono, że członkowie komisji zostaną powiadomieni o wykonaniu tych prac.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
  • wtorek 20 sierpnia br. o godzinie 8:00,
  • wtorek 3 września br. o godzinie 8:00.
 
O godzinie 9:10 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/Kamila Stoińska/
protokolant