Protokół nr 15/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.15.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     8:05
Godz. zakończenia:    9:50
 
Tematy:                                      
  1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
- radny Ryszard Teuschner - segregator II i X część II
- radny Władysław Hetman - segregator I
- radny Mariusz Frąckowiak - segregator X część I
- radny Piotr Guziałek - segregator XI
- radny Krzysztof Paszkowski - segregator XII
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na wtorek 3 września 2019 r. o godz. 8:00.
 
O godz. 9:50 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga