Protokół nr 16/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 3 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0012.1.16.2019
 
Godz. rozpoczęcia:      8:05
Godz. zakończenia:     9:45
 
Tematy:                                       
  1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
- radny Ryszard Teuschner - segregator II
- radny Władysław Hetman - segregator I
- radny Mariusz Frąckowiak - segregator X część I, część II
- radny Piotr Guziałek - segregator XI
- radny Krzysztof Paszkowski - segregator XII
 
Członkowie komisji sformułowali pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na wtorek 17 września 2019 r. o godz. 8:00.
 
O godz. 9:45 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga