Protokół nr 18/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 3 października 2019 r. na terenie boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny” w Puszczykowie przy Szkole Podst


RM.0012.1.18.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     8:00
Godz. zakończenia:    9:48
 
Tematy:                                      
1. Kontrola inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
Członkowie komisji dokonali wizji lokalnej na terenie boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
Od godz. 8.55 komisja obradowała w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner poinformował, że na podstawie notatek członków komisji przygotuje wstępny projekt protokołu pokontrolnego, który zostanie omówiony i przegłosowany na następnym posiedzeniu.  
 
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji kontrolowanej inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na czwartek, 10 października 2019 r. o godz. 8:00.
Ustalono również, że następne posiedzenia odbędą się 12 i 19 listopada 2019 r., podczas których komisja dokona przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
O godz. 9:48 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak