Protokół nr 19/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.19.2019

Godz. rozpoczęcia:     8:00
Godz. zakończenia:    9:20
 
Tematy:                                      
1. Kontrola inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Remigiusz Motycki udzielił informacji odnośnie wcześniejszych uwag komisji dotyczących ul. Szpitalnej - wykonawca uzupełnił pobocze (skarpę) kolejną warstwą humusu i uznał inwestycję za zakończoną.   
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontrolowanej inwestycji.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny nr 4/19/VIII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenia odbędą się 12 i 19 listopada oraz 10 grudnia.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zauważył potrzebę poinformowania mieszkańców o pracach toczących się na zakolu Warty. Zdaniem radnego należy napisać w „Echu Puszczykowa" szczegółowy artykuł na ten temat. Komisja uznała, że taka informacja powinna pojawić się również na sesji.
 
O godz. 9:20 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak