Protokół nr 21/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 28 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

RM.0012.1.21.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     8:00
Godz. zakończenia:    9:15
 
Tematy:                                      
1.      Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnego Władysława Hetmana).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
O godz. 8.20 do obradujących dołączył radny Władysław Hetman (obecnych 5 radnych).
 
Radny Ryszard Teuschner               - segregator III 2019
Radny Władysław Hetman               - segregator IV 2019
Radny Mariusz Frąckowiak               - segregator V 2019
Radny Piotr Guziałek                      - segregator VI 2019
Radny Krzysztof Paszkowski          - segregator VII 2019
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie odbędzie się 3 grudnia o godz. 8.00.
 
 
O godz. 9:15 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak