Protokół nr 2/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0012.1.2.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     8:00
Godz. zakończenia:    9:40
 
Tematy:                                      
  1. Rozpoczęcie kontroli inwestycji pn.: „Budowa ul. Strażackiej".
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpoczęcie kontroli inwestycji pn.: „Budowa ul. Strażackiej".
Komisja przystąpiła do kontroli dokumentacji związanej z realizacją inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 30 stycznia br. o godz. 8:00.
 
O godz. 9:40 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
protokolant