Protokół nr 22/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 3 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.22.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     8:15
Godz. zakończenia:    9.35
 
Tematy:                                      
1.      Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2.      Podsumowanie działalności komisji w 2019 roku.
3.      Propozycje do planu pracy na rok 2020.
4.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnego Mariusza Frąckowiaka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
1. Faktura R/5080006977/2019 z 04.03.2019  L.dz. 466
- Czynsz podstawowy, a co to czynsz dodatkowy nr 1?
• Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że czynsz podstawowy dotyczy całego budynku a dodatkowy piwnicy.
 
2. Faktura 11/2018 , l.dz. 1218, zaksięgowano 1164:
Czy za sterylizację dodatkowo opłaca mieszkaniec i jakie są podstawy za zapłacenie wykonanych sterylizacji?
• Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że mieszkańcy nie płacą za wykonanie sterylizacji (realizacja Uchwały Nr 78/19/VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r. ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019).
 
3. Faktura 2/06/2019, l.dz. 1171, zaksięgowano 1127:
Protokół nie jest podpisany (załącznik), a jest adnotacja ołówkiem - „podpisany protokół przez zapłatą"
• Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że protokół nie został podpięty do faktury.
 
4. Spływ kajakowy - 64 osoby
Jakie było wpisowe uczestników? Czy zawarta została umowa ubezpieczenia?
• Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że spływ odbywał się w ramach „Dni Puszczykowa", dlatego nie były pobierane opłaty od jego uczestników.
 
O godz. 8:30 do obradujących dołączył radny Mariusz Frąckowiak (obecnych 5 radnych).
 
5. Rachunek nr 22 - nr dz. 1170
Rośliny 644 zł
W załączniku - koszt jednostkowy rośliny powinien być.
  • Odpowiedź zostanie udzielona później i przekazana komisji e-mailem.
 
6. L.dz. 1391 2019.07.26 umowa IZ 272.317.2019
Faktura nr 20/2019, zaksięgowano 1339
Zał. 1 poz. 9 - zakole ilość?
10 i 11 - ilość?
• Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że wskazane pozycje dotyczą roślin do pielęgnacji: 20 m2 przy ul. Dworcowej i 20 m2 przy ul. Nadwraciańskiej.
 
7. Umowa IZ 272 131 2019 AR
Faktura nr 18/2019, zaksięgowano 1297
Poz. 29 dwukrotne koszenie (czerwiec i lipiec) - susza!
ul. Poznańska, ul. Dworcowa
• Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w maju i czerwcu nie było suszy i zaistniała potrzeba koszenia (koszenie odbywa się również przed procesją).
 
Ad 2. Podsumowanie działalności komisji w 2019 roku.
Przewodniczący Ryszard Teuschner przedstawił sprawozdanie z działalności komisji w 2019 roku. Ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner odczytał Statut Miasta Puszczykowa w części dotyczącej Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zaproponował, żeby urząd zawiadamiał radnych o każdym odbiorze zakończonej inwestycji.
 
Ad 3. Propozycje do planu pracy na rok 2020.
Komisja przygotowała propozycję planu pracy na 2020 rok:
- Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
- Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
- Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych.
- Kontrola inwestycji: „Przebudowa ulicy Moniuszki".
- Kontrola inwestycji: „Zagospodarowanie terenu zakola Warty".
- Kontrola inwestycji: „Rewitalizacja willi Mimoza".
 
Na realizację ww. planu pracy przewidziano 23 posiedzenia.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 14 stycznia 2020 roku o godz. 8.00.
 
O godz. 9:15 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak