Protokół nr 3/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.3.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:02
Godz. zakończenia: 10:00
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
Komisja przystąpiła do kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
 
Mieszkaniec Janusz Potocki zapytał, czy generalny wykonawca korzystał z podwykonawców.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner odpowiedział, że wykonawcą całości prac było Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER 87 Tomasz i Grzegorz Janaszak.
 
Mieszkaniec Janusz Potocki zapytał, czy sporządzano aneks do umowy.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner odpowiedział, że do umowy zawarto jeden aneks.
 
Mieszkaniec Janusz Potocki zapytał, czy radni widzą możliwość renowacji byłej restauracji turystycznej, albo zabezpieczenia nieruchomości, jako potencjalnie niebezpiecznej i grożącej zawaleniem.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner odpowiedział, że temat zostanie przekazany Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
O godzinie 9:02 komisja udała się na ul. Strażacką, gdzie przeprowadziła wizję lokalną.

Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
- czwartek 7 lutego br. o godzinie 8.00,
- wtorek 19 lutego br. o godzinie 8.00.
 
O godzinie 10:00 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant