Protokół nr 4/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 7 lutego 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. 103

 
RM.0012.1.4.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:03
Godz. zakończenia: 9:20
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Ewa Rybacka odpowiedziała na pytania komisji dot. inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej".
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny nr 1/19/VIII zostały przyjęty jednogłośnie
 
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
- wtorek 19 lutego br. o godzinie 8.00,
- wtorek 5 marca br. o godzinie 8.00,
- wtorek 12 marca br. o godzinie 8.00.
 
O godzinie 9:20 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant