Protokół nr 5/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 lutego 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.5.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:00
Godz. zakończenia: 10:34
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnego Mariusza Frąckowiaka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 8:01 do obradujących dołączył radny Mariusz Frąckowiak (obecnych 5 radnych).
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
Komisja przystąpiła do kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 
Pan Przemysław Musiał z Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych odpowiedział na pytania komisji dotyczące inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
- wtorek 5 marca br. o godzinie 8.00,
- wtorek 12 marca br. o godzinie 8.00.
 
O godzinie 10:34 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant