Protokół nr 7/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 12 marca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0012.1.7.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:00
Godz. zakończenia: 10:20
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
Komisja spotyka się na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z ul. Kosynierów Miłosławskich w celu przeprowadzenia wizji lokalnej kontrolowanej inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 
Od godziny 8:54, po dokonaniu wizji lokalnej, Komisja Rewizyjna kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania komisji dotyczące kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. "Budowa ul. Szpitalnej".
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. "Budowa ul. Szpitalnej".
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny nr 2/19/VIII zostały przyjęty jednogłośnie
 
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
- wtorek 9 kwietnia br. o godzinie 8.00 (zmiana z wcześniej ustalonego terminu 2 kwietnia 2019 r.).
 
O godzinie 10:20 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant